17 PHRASAL VERBS IN ACADEMIC ENGLISH – HƯỚNG DẪN TỰ HỌC SÁCH ACADEMIC VOCABULARY IN USE

17 PHRASAL VERBS IN ACADEMIC ENGLISH - HƯỚNG DẪN TỰ HỌC SÁCH ACADEMIC VOCABULARY IN USE

17 Phrasal Verbs (cụm động từ) HAY GẶP NHẤT trong TEXTBOOK 😍😍

1. Put forward # present: thể hiện/trình bày
2. Carry out (a research)# conduct: thực hiện (nghiên cứu)
3. Make up # constitute: tạo nên, đóng góp, chiếm (tỉ lệ, phần %)
4. Be made up of # consist of: bao gồm, chứa
5. Point out # observe: quan sát
6. Point up # highlight: nhấn mạnh, chỉ ra
7. Set out (to do st) # aim: có mục tiêu để …
8. Set out # describe: mô tả
9. Go into # discuss: bàn luận, thảo luận
10. Go/look back over # revise, review: điều chỉnh, xem lại
11. Go through # check: kiểm tra
12. Go on to: làm (việc gì) tiếp theo
13. Work on: study, work in the field of (nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực..)
14. Set up: prepare, arrange (sắp xếp, lắp đặt, chuẩn bị..)
15. Work out: come to a conclusion that (đưa ra kết luận…)
16. Write sth up: [of an important document] write in a final form (viết hoàn thiện văn bản)
17. Go against: not be in agreement with (đối nghịch với, không đồng quan điểm với)..

BS. Le Thi Ny Ny
Anh Văn Y Khoa DR.DUY

#academicvocabulary​
#anhvanyds​
#bsnyny​
– Sách của Ths.BS Nguyễn Thái Duy – RSBOOK về tiếng Anh chuyên ngành y khoa gồm:
1. Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành y khoa cho người mới bắt đầu
2. Cẩm nang dịch tài liệu y khoa cho người mới bắt đầu
https://bit.ly/combotayk​​

===
Khóa học tiếng Anh y khoa của Anhvanyds
– Khóa học tiếng Anh y khoa cơ bản
https://lopcoban.anhvanyds.com​​
– Tiếng Anh Sản Phụ Khoa
https://bit.ly/tienganhsanphukhoa​​

====
Anh Văn Y Khoa DR.DUY – ANHVANYDS
Website: https://anhvanyds.com​​
RSBOOK: rs.com.vn
Fanpage: https://facebook.com/anhvanyds​​
Follow me: https://facebook.com/drduyanhvanyds

17 PHRASAL VERBS IN ACADEMIC ENGLISH – HƯỚNG DẪN TỰ HỌC SÁCH ACADEMIC VOCABULARY IN USE

Nguồn: https://phumanh.com/