Buổi nhạc thiền TÔI ĐANG LẮNG NGHE | 27.01.2019 | Nhà hát Hòa Bình

Buổi nhạc thiền TÔI ĐANG LẮNG NGHE | 27.01.2019 | Nhà hát Hòa Bình

Kính mời quý vị thưởng thức buổi nhạc thiền với chủ đề “Tôi đang lắng nghe” được diễn ra tại nhà hát Hòa Bình vào ngày 27.01.2019.

Miền Tỉnh Thức Sài Gòn
Nhóm Ứng Thiền Tâm lý Trị liệu

Buổi nhạc thiền TÔI ĐANG LẮNG NGHE | 27.01.2019 | Nhà hát Hòa Bình

Nguồn: https://phumanh.com/