Giới thiệu sách giáo khoa Công nghệ 6 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giới thiệu sách giáo khoa Công nghệ 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống: Chuẩn mực – Khoa học – Hiện đại
Kiến thức là nền tảng của hoạt động giáo dục – Kiến thức phải kết nối với cuộc sống

Giới thiệu sách giáo khoa Công nghệ 6 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguồn: https://phumanh.com/