Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT – Public

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT - Public

Hướng dẫn chi tiết lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mẫu số 01/GTGT, ứng dụng trên HTKK 3.4.1 (Bài 2 trong chương trình đào tạo và huấn luyện làm kế toán của Start-UP Coaching)
http://giamdoc.net

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT – Public

Nguồn: https://phumanh.com/