Phương pháp Tọa Thiền

7

Phương pháp Tọa Thiền

Phương pháp Tọa Thiền được hướng dẩn bởi Thượng Tọa Thích Tuệ Giác ( trụ trì Thiền Viện Đại Đăng, California , Hoa Kỳ ) tại Thiền Viện Quang Chiếu( Fort-Worth, Texas, Hoa Kỳ ) vào ngày 12 tháng 6 năm 2015.

Phương pháp Tọa Thiền

Nguồn: https://phumanh.com/

SHARE