Thiền Sư An Lạc Hạnh|giảng giải về kinh "Diệu Pháp Liên hoa"phẩm phương tiện thứ III(08 -10- 2020)

Thiền Sư An Lạc Hạnh|giảng giải về kinh "Diệu Pháp Liên hoa"phẩm phương tiện thứ III(08 -10- 2020)

Thiền Sư An Lạc Hạnh giảng giải về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phương tiện thứ 3, để cho các đệ tử hiểu về Phật Thừa, nên Đức Phật đã lấy thí dụ, một người cha lo lắng cho các con ở trong nhà lửa , dùng đủ cách dụ dẫn các con ra ngoài nhưng vì quá ham vui các con chẳng chịu nghe lời, sau cùng người cha dùng lời lẽ phương tiện sẽ cho các con những loại xe báu tốt đẹp, lạ lùng đến lúc đó các người con mới xô đẩy, tranh đua nhau ra ngoài. Người cha vì đã hứa với cho các con những loại xe báu tốt, nhưng rốt cùng chỉ đem một loại xe trâu để cho các con đồng đều. Đức Phật cũng vậy dùng đủ cách phương tiện để cứu vớt chúng sanh nhưng sau cùng chỉ đem một Phật thừa mà giáo hóa chúng sanh, không có hai hoặc ba thừa nào khác….
tại Tịnh Xá Liên Hoa, Xã Bạch Đằng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
đăng ký kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCKL5x50yVOkbAJQ4K7BbYWw/videos?view_as=subscriber
chỉ đường:
https://www.google.com/maps/dir//T%E1%BB%8Bnh+X%C3%A1+Li%C3%AAn+Hoa,+B%E1%BA%A1ch+%C4%90%E1%BA%B1ng,+T%C3%A2n+Uy%C3%AAn,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@11.055326,106.7614037,14013m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3174c4b7975a6d1d:0x4cecf7be1f83a8e3!2m2!1d106.7964233!2d11.055328
Tịnh Xá An Lạc:
https://www.google.com/maps/dir//T%E1%BB%8Bnh+x%C3%A1+an+l%E1%BA%A1c,+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng,+S%E1%BB%91+10,+Su%E1%BB%91i+S%C3%A2u,+huy%E1%BB%87n+b%E1%BA%AFc,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@11.1019507,106.820195,14011m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3174c3b68d2029db:0xc9522e68dcfba07d!2m2!1d106.8552146!2d11.1019527
Thiền Sư An Lạc Hạnh|giảng giải về kinh”Diệu Pháp Liên Hoa”phẩm phương tiện thứ III(08-10-2020)

Thiền Sư An Lạc Hạnh|giảng giải về kinh "Diệu Pháp Liên hoa"phẩm phương tiện thứ III(08 -10- 2020)

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *