Trộn trắc nghiệm trên MS Word

Trộn trắc nghiệm trên MS Word

#tronde,#tracnghiem,#word
Trộn được cả các đê Toán, Lý, Hóa, Sinh … có hình ảnh, đồ thị…
Link tải: https://hcmedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pvtu_hv_hcm_edu_vn/Eapdo_PHEz5OhGe6dHGav00BiNvmAs_4yC_rspHOYk-F0w?e=9vHGmD

Trộn trắc nghiệm trên MS Word

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *