tự học vulkan c++ ep29: texture image 4/4 (Manjaro KDE)

tự học vulkan c++ ep29: texture image 4/4 (Manjaro KDE)

Sử dụng texture.
Cũng như uniform buffer, shader cần có descriptor set để truy cập texture image với hàm texture(…) trong GLSL.
Bước 1: setup BIND_ID
Bước 2: thêm BIND_ID vào descriptor set layout
Bước 3: thêm VkWriteDescriptorSet tương ứng.
Bước 4: chỉnh sửa GLSL shader, bổ sung tọa độ mẫu texture và sampler uniform cho hàm texture(…).
Vì cmd phải biết trước descriptor, nên ta sẽ tách phần cấp phát bộ nhớ ra thành 1 hàm riêng: Application::createCmdPools().

tự học vulkan c++ ep29: texture image 4/4 (Manjaro KDE)

Nguồn: https://phumanh.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *